Archive for the ‘蜜月(大溪地,复活节岛)’ Category

纯美挚爱太平洋——最后的话

Posted by: yuaner on July 14, 2009

纯美挚爱太平洋——Buddy Breathing Expert

Posted by: yuaner on July 9, 2009

纯美挚爱太平洋——珊瑚花园

Posted by: yuaner on July 8, 2009

纯美挚爱太平洋——与鲨共舞

Posted by: yuaner on July 5, 2009

纯美挚爱太平洋——悠闲人生

Posted by: yuaner on July 3, 2009

纯美挚爱太平洋——水至清,山至灵

Posted by: yuaner on July 1, 2009

纯美挚爱太平洋——浪漫满屋

Posted by: yuaner on June 29, 2009

纯美挚爱太平洋——天堂初级阶段

Posted by: yuaner on June 27, 2009